റോമിൽ വെച്ച് കാറോയ പട്ടം സ്വീകരിച്ച (13/5/2022) ബ്രദർ ജോസഫ് ഞെരിഞാമ്പിളളി (പള്ളിക്കുന്ന് ഇടവക അംഗം)

  •   14 May, 2022
img

Designed & Developed By tbi@jec, Jyothi Engineering College | Data Maintained by Archdiocese of Trichur