ചിന്നമലയിലെ പുണ്യ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണ് സ്വീകരിച്ച് പാലയൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.

  •   18 Jun, 2022
img

മാർ തോമാശ്ലീഹ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ചിന്നമലയിലെ പുണ്യ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണ് സ്വീകരിച്ച്, മാർ തോമാശ്ലീഹായുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ1950-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്കായി പാലയൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.

Designed & Developed By tbi@jec, Jyothi Engineering College | Data Maintained by Archdiocese of Trichur