തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത ദർശന സമൂഹത്തിന്റെ 12-ാം വാർഷിക കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

  •   13 Mar, 2023
img

തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത ദർശന സമൂഹത്തിന്റെ 12-ാം വാർഷിക കൺവെൻഷൻ 12/03/2023ന് അഭിവന്ദ്യ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Designed & Developed By tbi@jec, Jyothi Engineering College | Data Maintained by Archdiocese of Trichur