യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ തൃശൂർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ റൂബി ജൂബിലി സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ മാർ ടോണി നീ

  •   14 Mar, 2023
img

യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ തൃശൂർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന റൂബി ജൂബിലി സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ 12/03/ 2023ന് അഭിവന്ദ്യ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവ് പങ്കെടുത്തു.

Designed & Developed By tbi@jec, Jyothi Engineering College | Data Maintained by Archdiocese of Trichur