പുണ്യശ്ലോകനായ സാധു ഇട്ടിയവിരയുടെ ഭൗതികദേഹത്തിനരികിൽ അഭിവന്ദ്യ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവ് ഒപ്പീസ് ചൊ

  •   18 Mar, 2023
img

2023 മാർച്ച് 15 ന് പുണ്യശ്ലോകനായ സാധു ഇട്ടിയവിരയുടെ ഭൗതികദേഹത്തിനരികിൽ അഭിവന്ദ്യ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവ് ഒപ്പീസ് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു.

Designed & Developed By tbi@jec, Jyothi Engineering College | Data Maintained by Archdiocese of Trichur