കാത്തലിക് യൂണിയൻ കെ. സി. വൈ. എം. സംഘടനകളുടെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷം സെന്റ്. തോമസ് കോളേജിൽ വച്ച് നടത്തപ്

  •   13 Mar, 2023
img

കാത്തലിക് യൂണിയൻ കെ. സി. വൈ. എം. സംഘടനകളുടെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷം12/03/2023 ന് സെന്റ്. തോമസ് കോളേജിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു.

Designed & Developed By tbi@jec, Jyothi Engineering College | Data Maintained by Archdiocese of Trichur