വൈദിക വസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിലെ വൈദിക വിദ്യാർഥികൾക്ക് അതിരൂപത ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ സ്വീകരണം നൽ

  •   25 May, 2023
img

06/05/2023 ന് വൈദിക വസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിലെ വൈദിക വിദ്യാർഥികൾക്ക് അതിരൂപത ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ സ്വീകരണം നൽകി

Designed & Developed By tbi@jec, Jyothi Engineering College | Data Maintained by Archdiocese of Trichur